Dotacje i programy

Firma FHUP „Sibi” Justyna Sibielak w partnerstwie z Firmą BSB Polska Spółka z

o.o. zrealizowała projekt pn. „Modernizacja energetyczna obiektów

turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka

Energetyczna”,

Działania 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej Restauracji

Podzamcze poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz

poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez obniżenie emisji gazów

cieplarnianych

do atmosfery.

Cel został osiągnięty poprzez wykonanie następujących prac, które były

zaplanowane w projekcie:

 Wykonanie prac termomodernizacyjnych w obiekcie

 Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych

 Zamontowanie pomp ciepła

Wartość ogółem projektu 1 173 686,99PLN

Wartość dofinansowania z UE 698 420,96 PLN